От избор на терен до виза за проектиране

Архитектурно бюро „КАЛИ“ има богат специализиран опит в градоустройството. Предлагаме консултации и всички необходими проектантски дейности от избор на подходящ терен (имот) за съответната инвестиционна инициатива до получаване на виза за проектиране. Основни услуги:

  • Анализ на недвижими имоти – характеристики, устройствен статут, възможности за застрояване, ограничения, техническа инфраструктура, необходими процедури
  • Предпроектни обемно-пространствени проучвания – предварителен идеен архитектурен проект за изследване на вариантите и възможностите за реализация на инвестиционното намерение
  • Изработка на Подробни устройствени планове (ПУП) – планове за регулация и застрояване (ПРЗ) и техните изменения (ИПРЗ), работни устройствени планове (РУП)
  • Други  – обединяване и разделяне на имоти, включване в регулация, застрояване без регулация и др.
  • Мотивирани предложения за виза за проектиране

РУП и обемно проучване

Многофамилна жилищна сграда

Квартал „Св.Стефан“, Банкя

Предпроектно проучване

Многофамилна жилищна сграда

УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПАРК „БОРИСОВА ГРАДИНА“