3D View 3_k

3D View 3_k

Model

Model

3D View 1_k

3D View 1_k

3D View 2_k

3D View 2_k

3D View 4_k

3D View 4_k

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: фирма

ОБЕКТ: РУП и обемно проучване

АДРЕС: гр. София

ПРОЕКТАНТ: КАЛИ ООД – арх. Л. Кадийска, арх. Н. Баровски 

Подробен устройствен план – изменение на регулационния и застроителен план и Работен устройствен план с обемни проучвания, гр.София.