3D View 2_k

3D View 2_k

3D View 1_k

3D View 1_k

3D View 3_k

3D View 3_k

Model

Model

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЕКТ: Многофамилна жилищна сграда – обемно-устройствено проучване

АДРЕС: гр.София

ПРОЕКТАНТ: КАЛИ ООД – арх. Л.Кадийска, арх. Н. Баровски 

Обемно-устройствено проучване и предварителен идеен проект за многофамилна жилищна сграда.